» 
ÔNG TRUMP VÀ NHỮNG NGÀY THẤT THƯỜNG, KHÓ ĐOÁN NHẤT NHIỆM KỲ

ÔNG TRUMP VÀ NHỮNG NGÀY THẤT THƯỜNG, KHÓ ĐOÁN NHẤT NHIỆM KỲ

Với gần bốn tuần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông có lẽ đang ở vào giai đoạn buông lỏng nhất cũng như khó đoán nhất kể từ ngày nhậm chức.